Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 Σχεδιασμός Μεθοδολογικού Πλαισίου και Απαιτήσεις Χρηστών [M1-M4]

Σκοπός της ΕΕ1 είναι να αναγνωρίσει, να αναλύσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες των τελικών χρηστών και τις σύγχρονες τάσεις ώστε να μεταφράσει τις εν λόγω απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές για την υποστήριξη ενός καινοτόμου συστήματος καταγραφής των αναγκών λίπανσης και εφαρμογής τους σε πραγματικό χρόνο.

ΕΕ2 Ευφυές Σύστημα Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων [M5-M10]

Η ΕΕ2 στοχεύει στην ανάπτυξη του συστήματος συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία θα προέρχονται από το σύστημα υπερφασματικού αισθητήρα σε συνδυασμό με την εφαρμογή του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ζιζανίων. Στα πλαίσια της πλατφόρμας αυτής θα αναπτυχθεί διεπαφή για την έξοδο των αποτελεσμάτων σε φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον (αγρότες). Τέλος, θα μελετηθούν μέθοδοι αποθήκευσης των δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος για την καλύτερη και ευκολότερη διαχείρισή τους.

EE3 Ολοκλήρωση Συστήματος και Υπηρεσιών Διαφοροποιημένης Λίπανσης [M10-M16]

Η μελέτη, και υλοποίηση υπερφασματικού αισθητήρα εντοπισμού και καταγραφής των αναγκών λίπανσης, καθώς και η σχεδίαση, και κατασκευή συστήματος έξυπνου μικρο-ελεγκτή και η προσαρμογή του λιπασματοδιανομέα θα πραγματοποιηθούν στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας.

ΕΕ4 Πιλοτικές Εφαρμογές και Αξιολόγηση [M14-M25]

Η ΕΕ4 περιλαμβάνει τις δράσεις που απαιτούνται για την επίδειξη και επαλήθευση των τεχνολογιών του IRIS-TECH, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής τους για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαφοροποιημένης λίπανσης που θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες αγρού (2 πρακτικά σενάρια). Η δοκιμή του συστήματος θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του, επιτρέποντας την ανατροφοδότηση με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση και επικύρωση του συστήματος.

ΕΕ5 Δράσεις Εξωστρέφειας και Βιωσιμότητας [M1-M28]

Στόχος της ΕΕ5 είναι η ανάπτυξη μια στρατηγικής εκμετάλλευσης για την εμπορευματοποίηση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου.

ΕΕ6 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις [M14-M28]

H EE6 στοχεύει στη διεύρυνση του εμπορικού περιβάλλοντος μέσω συμμετοχής σε αγροτικές εκθέσεις.

logo_διαχειριστικης2
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02936)

Χρήσιμα

Copyright @ 2023 AGROMET. Designed by adviser